Pennsylvania Sen. Bob Casey opposes Supreme Court choice prior to decision